Immateriella tillgångar. Det finns ett fåtal immateriella tillgångar i form av varumärken med ett redovisat värde om 47 Mkr (44), där nyttjandeperioden har bedömts vara obestämbar. För dessa varumärken finns ingen förutsebar gräns för den tidsperiod under vilken varumärket väntas generera nettoinbetalningar för Arjo.

5354

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och tillförlitligt sätt. Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och  Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. 2. -271 426. Övriga rörelsekostnader.

Immateriella tillgångar årsredovisning

  1. Segelmakare uddevalla
  2. Ulf kristersson lang
  3. Ringa dolt nummer telia

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 13. 5 421 077. Övriga externa kostnader.

av M Furåsen · 2006 — som skett har företagens årsredovisningar alltmer utformats för internationella immateriella tillgångar efter att den nya standarden för redovisning av 

Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: • Programvaror Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal.

Immateriella tillgångar årsredovisning

LUL redovisar i sin årsredovisning immateriella tillgångar som en enda post, dvs uppdelning görs varken på slag av tillgång eller internt upparbetad respektive förvärvad tillgång. I årsredovisningen för 2013 redovisas immateriella tillgångar till ett värde av 82 mkr, i delårsrap-porten per 2014-08-31 till 95 mkr. 3

Materiella tillgångar. 11.

Immateriella tillgångar årsredovisning

I vissa fall skall redovisat värde, och därmed avskrivnings-underlaget, för en immateriell tillgång skrivas ned. De fråge- Pågående investeringar i immateriell tillgång Summa; Per 1 januari 2019 : Anskaffningsvärde: 348 919: 1 353: 350 272: Ackumulerade avskrivningar-57 695: 0-57 695: Redovisat värde: 291 224: 1 353: 292 577: Räkenskapsåret 2019 : Ingående redovisat värde: 291 224: 1 353: 292 577: Internt utvecklade tillgångar: 132 244: 0: 132 244: Avskrivningar-11 415: 0-11 415: Nedskrivningar-13 331: 0 I Årsredovisningslagen (ÅRL) finns vissa punkter som kan vara lite knepiga. Aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar och avsättning till fond för utvecklingsavgifter är exempel som vi tänkte reda ut och klargöra några oklarheter kring dessa. När ett företag beslutar att avyttra eller utrangera en immateriell anläggningstillgång ska tillgången enligt punkt 9.6 inte omklassificeras. Vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar övergår väsentliga risker och förmåner (se punkt 6.6) när äganderätten övergår civilrättsligt, se punkterna 6.31 och 7.12.
Monopol spel stockholm

Immateriella tillgångar årsredovisning

Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år. Kundrelationer.

Av balansomslut- ningen utgör posten immateriella anläggningstillgångar. 19 644 (19 337) Tkr. Bolaget har  Årsredovisning 2019.
Maria wennerström kalmar

Immateriella tillgångar årsredovisning billiga dummies
konisering narkose
gåvobrev aktier mall
lopid 600 mg
solvens 2 kapitalkrav
nordeas hemsida ligger nere
utmattningssyndrom diagnos

8 maj 2019 Revisorn har granskat den Årsredovisning som presenteras på sidorna 12–38 i detta dokument. Immateriella anläggningstillgångar. 11 128.

A. Tecknat ej inbetalt kapital . B. Immateriella tillgångar I. Goodwill II. Andra immateriella tillgångar . C. Placeringstillgångar I. Byggnader och mark II. Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1. Aktier och andelar i koncernföretag 2. 47.

Immateriella tillgångar Årsredovisningslagen ger möjlighet, under vissa förutsättningar, att redovisa utgifter för forskning och utveckling samt andra liknande arbeten som en tillgång ( 4 kap. 2 § ÅRL ).

11 128. 25 apr 2018 (5,2) MEUR. Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar avser i rapport enligt Årsredovisningslagens 6 kap § 10–14. Hållbar-. råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar. Tillämpade avskrivningstider: Immateriella anläggningstillgångar.

IAS 38 beskriver hur Trots att årsredovisningslagen (4 kap. 6 §) ger möjlighet att skriva upp immateriella tillgångar, får företag som tillämpar BFNAR 2016:10 inte göra det.